Jaka jest różnica między przeszukaniem a kontrola osobista?

Kontroli osobistej dokonuje się w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez osobę czynu zabronionego pod groźbą kary lub znajdowania się dowodów albo rzeczy mających związek z realizacją czynu zabronionego. Przeszukanie to czynność procesowa z której obligatoryjnie jest sporządzany protokół.Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagażu są czynnościami podobnymi do przeszukania z tą różnicą, że dokumentuje się je wyłącznie na żądanie osoby kontrolowanej albo przedstawiciela właściciela, przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego.

Na czym polega kontrola osobista?

Kontrola osobista polega na sprawdzeniu: Zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli osobistej i przedmiotów, które znajdują się na jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała.

Co to jest przeszukanie osoby?

Przeszukanie jest czynnością procesową, polegającą na dokładnym obejrzeniu rzeczy, pomieszczenia lub osoby, mającą na celu ujawnienie przedmiotów mogących stanowić do- wód w sprawie karnej.

Czy Policja ma prawo przeszukać osobę?

Tak, policjant może przeszukać osobę lub miejsce, jeśli ma podstawy do przypuszczenia, że znajdują się tam przedmioty lub dowody związane z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia.

Kiedy Policja może zrobić przeszukanie osoby?

Kiedy można dokonać przeszukania? Przeszukania można dokonać w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.

Co to jest przeszukanie osoby?

Przeszukanie jest czynnością procesową, polegającą na dokładnym obejrzeniu rzeczy, pomieszczenia lub osoby, mającą na celu ujawnienie przedmiotów mogących stanowić do- wód w sprawie karnej.

Jak wygląda przeszukanie osoby?

Przeszukanie osoby wymaga spisania protokołu z czynności i zazwyczaj sprowadza się do sprawdzenia ubrania danej osoby, po jej wylegitymowaniu. Możliwe jest również zarządzanie rozebrania się przez osobę przeszukiwaną , sprawdzenie jam jej ciała np. ust, odbytu gdzie często poszukiwane przedmioty są ukrywane.

Czy policja ma prawo przeszukać majtki?

W celu znalezienia tych rzeczy policja może dokonać przeszukania osoby, jej odzieży lub podręcznych przedmiotów. Policja ma prawo zatrzymać osobę, gdyby zachowywała się agresywnie i przez to stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia luz życia ludzkiego, albo zagrożenie dla mienia.

Kto jest uprawniony do przeszukania?

Przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu lub prokuratora Policja, a w wypadkach wskazanych w ustawie – także inny organ. § 2. Postanowienie sądu lub prokuratora należy okazać osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone.

Kiedy dokonuje się kontroli osobistej?

Kiedy możliwa jest kontrola osobista? W ustawie o Policji (dalej jako „uop”) wskazano, że policjanci mają prawo do dokonywania kontroli osobistej w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Chodzi tu zarówno o podejrzenie popełnienia przestępstwa, jak i wykroczenia.

Czy można odmówić przeszukania?

Może, ale tylko w wyjątkowych wypadkach. Co do zasady, przeszukanie powinno nastąpić na podstawie postanowienia sądu lub prokuratora. Postanowienie to policjanci powinni mieć przy sobie i umożliwić zapoznanie się z nim osobie, u której ma nastąpić przeszukanie.

Czy mam obowiązek otworzyć drzwi policji?

Policjanci nie mają prawa wejść do domu, gdy celem takiej wizyty jest pouczenie na skutek naruszania ciszy nocnej lub generowania hałasu w ciągu dnia. Wówczas wystarczy pouczenie udzielone przez drzwi.

Ile jest czasu na zatwierdzenie przeszukania?

W przypadku gdy zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego postanowienia sądu lub prokuratora i w ciągu 7 dni nie nastąpiło ich zatwierdzenie, to zwrotu należy dokonać jak najszybciej.

Czy policja może cię przeszukać bez powodu?

Najważniejszą przesłanką podjęcia czynności kontroli osobistej przez policjanta jest stwierdzenie przez niego zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa czy wykroczenia. Słowo uzasadnione jest tutaj kluczowe, bowiem muszą pojawić się jakieś okoliczności, które zwróciły uwagę policjanta.

Czego nie może zrobić policjant?

Policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.

Co policja może sprawdzić w telefonie?

Żaden policjant nie może wymusić odblokowania smartfona. Jednak prawo daje możliwość „włamania się” do urządzenia w przypadku podejrzeń związanych z popełnieniem przestępstwa i ewentualnym dowodem w sprawie zamieszczonym w telefonie.

Czy można odmówić policji wylegitymowania?

W orzecznictwie SN utrwalony jest pogląd, według którego, gdy funkcjonariusz żąda w ramach legitymowania podania danych osobowych, kiedy nie ma do tego podstawy prawnej, obywatel może odmówić podania tych danych bez poniesienia konsekwencji prawnych.

Kto może dokonać kontroli osobistej?

Kontrola osobista jest czynnością często wykonywaną przez policjantów i jak sama nazwa wskazuje, czynność ta wiąże się ze zgodną z prawem ingerencją w jedną z najbardziej wrażliwych sfer, do których należy nasze ciało, ale także nasza odzież.

Jakie są rodzaje kontroli?

Wyróżnić można trzy rodzaje kontroli. Mowa tu o kontroli prospektywnej (poprzedza realizację procesu produkcyjnego), kontroli bieżącej (przeprowadzana w trakcie realizacji procesu produkcyjnego) oraz o kontroli retrospektywnej (przeprowadzana po zakończeniu procesu produkcyjnego).

Jak wygląda kontrola osobista w więzieniu?

Kontrola pobieżna polega na powierzchniowym przeszukaniu odzieży, obuwia i przedmiotów posiadanych przez osobę osadzoną (§ 69 ust. 1), przeprowadzana jest w szczególności każdorazowo po wyjściu i przy powrocie do celi oraz przed opuszczeniem miejsca zatrudnienia i po powrocie do niego (§ 69 ust.

Do jakich danych ma dostęp Policja podczas kontroli?

Zgodnie z ustawą Policja może korzystać z danych o osobie. Mowa nie tylko o danych zebranych przez nią samą, ale też o danych uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Co to jest przeszukanie osoby?

Przeszukanie jest czynnością procesową, polegającą na dokładnym obejrzeniu rzeczy, pomieszczenia lub osoby, mającą na celu ujawnienie przedmiotów mogących stanowić do- wód w sprawie karnej.

Czy mogę odmowic przeszukania przez policję?

Nie tylko właściciel, ale osoba, którą kodeks postępowania karnego określa jako „gospodarza lokalu”, ma prawo żądać, aby przy przeszukaniu była obecna także inna osoba, przez niego wskazana. Policjanci nie mogą temu żądaniu odmówić, chyba że obecność takiej osoby w istotny sposób utrudni przeszukanie.

Czy można nagrywać przeszukanie?

Osoba kontrolowana lub świadek takiej kontroli może bez pytania funkcjonariusza, nagrywać całe zajście. Policjant nie może tym samym domagać się w takiej sytuacji okazania legitymacji dziennikarskiej lub oficjalnej zgody na filmowanie bądź fotografowanie wykonywanych przez nich czynności.

Jak prowadzić przeszukanie osoby?

Zgodnie z art. 224 kpk, osobę, u której ma nastąpić przeszukanie, należy przed rozpoczęciem czynności zawiadomić o jej celu i wezwać do wydania poszukiwanych przedmiotów. Ma ona prawo być obecna podczas przeszukania. Prawo to przysługuje także osobie przybranej przez prowadzącego czynność.

Czy można nagrywać policjanta na służbie?

W ogólnym rozrachunku nagrywanie policjanta na służbie nie jest zabronione. Może to zrobić każdy obywatel, a funkcjonariusz policji nie może nie zgodzić się na nagrywanie. Warto jednak pamiętać, że takie nagranie może być wykonywane tylko w sposób, który nie zakłóca przebiegu interwencji.